Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 30 ustawy o prawach konsumenta, mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować naszą firmę Creaflor sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewie Witkowskim 21, 62-230 Witkowo,  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument ma również prawo do odstąpienia od umowy, posługując się własnymi słowami, pod warunkiem, ze jego oświadczenie skierowane do przedsiębiorcy będzie jednoznaczne.

Oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy musi być wysłane bezpośrednio do przedsiębiorcy, a więc do firmy Creaflor sp. z o.o. z siedzibą w Strzyżewie Witkowskim 21; 62-230 Witkowo, lub wysłane listem priorytetowym, poleconym, bądź wysłane na adres mailowy: biuro@creaflor.pl

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy               (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy na konto wskazane przez Państwa w wypełnionym formularzu odstąpienia od umowy, chyba że mają Państwo inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

Poniżej znajduje się formularz odstąpienia od umowy. Należy go przekopiować do programu umożliwiającego edycję lub przepisać:

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od umowy)

 

 

Firma Creaflor sp. z o.o.

Strzyżewo Witkowskie 21

62-230 Witkowo

Mail: biuro@creaflor.pl

 

Ja*/ My* niniejszym informuję*/ informujemy*, że odstępuję*/odstępujemy* od umowy sprzedaży w ramach następujących towarów:

- ……………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):………………………………………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(ów)…………………………………………………………………………

Adres konsumenta(ów)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data i Podpis konsumenta

 

(podpis tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.