1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  1. Creaflor sp. z o.o, Creaflor - właściciel Sklepu Internetowego, świadczący usługi Klientowi na podstawie niniejszego Regulaminu, będący stroną Umowy sprzedaży, zlokalizowany pod adresem: Creaflor sp. z o.o, Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo, posiadający REGON: 300337990, NIP: 7842370221. Bieżące numery telefonów oraz adresy e-mail podane są bezpośrednio na stronie www.creaflor.pl.
  2. Klient – każda osoba lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
  3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Z 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
  4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z Creaflor sp. z o.o czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; konsument w rozumieniu art 22(1) Kodeksu cywilnego.
  5. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.creaflor.pl;
  6. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.creaflor.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
  7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym, w tym usługi;
  8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub inna, zawarta pomiędzy Creaflor sp. z o.o a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu, tj. w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;
  9. Przepisy o ochronie danych osobowych - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej "Rozporządzenie" oraz odpowiednie polskie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
  10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dn. 30 maja 2014 r . o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827);
  11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem https://www.creaflor.pl.
  2. Niniejszy Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  3. Sklep Internetowy, działający pod adresem https://www.creaflor.pl, prowadzony jest przez Creaflor sp. z o.o
  4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
   1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu Internetowego;
   2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu Internetowego;
   3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego;
   4. zasady odstąpienia od umowy.
  5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. Internet Explorer w wersji 10, 11 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, lub
   2. Mozilla Firefox w wersji 59.x lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, lub
   3. Opera w wersji 52.x lub nowszej z włączoną obsługą Javascript,
   4. a także - minimalna rozdzielczość ekranu 800 x 600 pikseli.
  6. W celu poprawnego świadczenia Usług oraz korzystania ze Sklepu, system, z którego korzysta Sklep, może zainstalować na urządzeniu, z którego Klient łączy się ze Sklepem, pliki. Zasady ich instalowania i działania określone są w Polityce Cookies.
  7. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. Koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy określa dostawca takich środków, z którego usług Klient korzysta.
  8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu oraz innych ogólnych wzorców umownych stosowanych przez Creaflor sp. z o.o w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://www.creaflor.pl oraz pobrać przechowywać, odtwarzać i sporządzić ich wydruk.
  9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  10. Creaflor sp. z o.o będzie przetwarzać dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi na zasadach określonych Polityką Prywatności.

 

 1. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest możliwe zarówno poprzez rejestrację w jego ramach, jak i bez rejestracji.
  2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i potwierdzenie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
  3. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu Sklepu i Polityki Prywatności wraz z Polityką Cookies oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta (będącego osobą fizyczną) określone są Polityce Prywatności.
  4. Warunkiem dokonania zakupów bez wcześniejszej rejestracji jest wypełnienie formularza niezbędnego do obsługi zamówienia, przy czym podane w formularzu dane po realizacji zamówienia będą przetwarzane jedynie na potrzeby realizacji danego zamówienia. Zasady przetwarzania danych osobowych Klienta (będącego osobą fizyczną) określone są w Polityce Prywatności.
  5. Creaflor sp. z o.o może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym (a w przypadku Konsumenta – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń), w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
   3. dopuści się innych zachowań, które w inny sposób łamią postanowienia Regulaminu Sklepu lub obowiązujące przepisy prawa,
   4. z żądaniem takim wystąpi uprawniony do tego organ, w szczególności Policja lub sąd powszechny.
  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu Internetowego usługami, Creaflor sp. z o.o podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie, lecz nie jest w stanie zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa tych danych. Creaflor sp. z o.o poinformuje Klienta o innych, szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, jeśli zagrożenia takie wystąpią.
  7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń powodujących takie zakłócenia,
   3. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
   4. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Creaflor sp. z o.o,
   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego z poszanowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.),
   6. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi, powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet (tzw. „netykieta”).

 

 1. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
  1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową https://www.creaflor.pl, dokonać wyboru rodzaju produktu, wersji (w przypadku produktów wieloatrybutowych), opakowania i liczby Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Creaflor sp. z o.o prezentuje za pośrednictwem Sklepu Internetowego (od początku składania zamówienia oraz niezależnie od zamówienia) informacje o ew. ograniczeniach dotyczących dostarczania Towaru oraz akceptowanych sposobach płatności.
  2. Wbudowana wyszukiwarka, umożliwia znalezienie właściwego produktu wg: nazwy lub kodu towaru, opisu, kategorii, producenta, wersji, opakowania i ceny. Opisy Towarów zawierają główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem, a także ew. czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu, minimalnym czasie trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy, funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, oraz mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Creaflor sp. z o.o wie lub powinna wiedzieć.
  3. Wyszukiwanie produktów odbywa się poprzez wpisanie nazwy (frazy) szukanego produktu na stronie głównej Sklepu w oknie „szukaj” lub poprzez kliknięcie jednej z kategorii głównych, następnie przejście do strony kategorii, wyszukanie podkategorii (menu po lewej), jej kliknięcie i odnalezienie poszukiwanego produktu pośród wyświetlanej listy produktów.
  4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
  5. Do momentu złożenia zamówienia – Klient ma możliwość jego modyfikacji w szczególności w zakresie wyboru Towaru, rodzaju dostawy i formy płatności, danych adresu odbiorcy, rodzaju dokumentu potwierdzającego zakup i w przypadku wybrania faktury VAT danych do jej wypełnienia.
  6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
   1. przedmiotu zamówienia,
   2. łącznej ceny lub wynagrodzenia za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Creaflor sp. z o.o ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;
   3. wybranej metody płatności,
   4. wybranego sposobu dostawy.
  7. W celu złożenia zamówienia i tym samym zawarcia Umowy sprzedaży, konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe (gdy zakup odbywa się bez rejestracji w Sklepie) oraz naciśnięcie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Naciśnięcie tego przycisku powoduje powstanie po stronie Klienta obowiązku uiszczenia zapłaty za zamówienie.
  8. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail na podany przez siebie adres, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
  9. Creaflor sp. z o.o jest zobowiązana wydać Konsumentowi dokument umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub potwierdzenie jej zawarcia, utrwalone na papierze lub, za zgodą tego Klienta, na innym trwałym nośniku. W taki sam sposób Creaflor sp. z o.o potwierdza takiemu Klientów otrzymanie zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.
  10. Jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Creaflor sp. z o.o wymaga od takiego Klienta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.
  11. Creaflor sp. z o.o przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi. Creaflor sp. z o.o oferuje przekazanie takich informacji w formie wiadomości e-mail.
  12. W przypadku, gdy dany Towar posiada wiele możliwych atrybutów (np. kolorów, kształtów, nadruków), będzie to podane w opisie tego Towaru, zaś Klient zobowiązany będzie do wskazania, jakie atrybuty mają być przypisane do zamawianego przez niego Towaru. W razie zwłoki Klienta w dokonaniu oznaczenia, Creaflor będzie uprawniona do skorzystania z uprawnień wskazanych w art. 549 Kodeksu cywilnego, tj. będzie mogła samodzielnie dokonać wyboru danego atrybutu i poinformować o tym fakcie Klienta, wyznaczając mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez Creaflor będzie wiążące dla Klienta.

 

 1. Dostawa
  1. Klient jest informowany o zmianie statusu (etapach realizacji) zamówienia pocztą elektroniczną, jeśli wyraził wolę otrzymywania takich informacji.
  2. Dostawa Towarów w systemie Sklepu jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów wskazanych podczas składania zamówienia i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. W przypadku wysyłki zagranicznej innej niż do kraju wskazanego na liście, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem i określany jest w oparciu o zawartość zamówienia i aktualne cenniki podmiotów profesjonalnie zajmujących się dostarczaniem przesyłek, z którymi w danym momencie współpracuje Sklep.
  3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem podmiotów profesjonalnie trudniących się dostarczaniem przesyłek. Aktualny wykaz takich podmiotów jest dostępny przy składaniu zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane przed złożeniem zamówienia zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.
  4. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej przez Klienta formy dostawy i wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.
  5. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta niebędącego Konsumentem, Klient taki zobowiązany jest sprawdzić kompletność zawartości przesyłki i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego lub niekompletności zawartości przesyłki, Klient ten zobowiązany jest spisać protokół szkody w obecności kuriera. Protokół musi być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez kuriera i takiego Klienta.
  6. Dostarczanie Towarów za pośrednictwem przewoźników wskazanych w pkt. 3 podlega w zakresie samej dostawy odpowiednim regulaminom stosowanym przez danego przewoźnika.

 

 1. Ceny i metody płatności
  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę Creaflor sp. z o.o podaje także łączną cenę lub wynagrodzenie obejmujące wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łączne miesięcznych płatności.
  2. Sklep oferuje zniżki w postaci różnych programów rabatowych. Rabaty na zakupowane produkty w sklepie i zasady ich obowiązywania dostępne są na stronie Twoje konto.
  3. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty:
   1. przelewem na indywidualny numer konta bankowego generowany w trakcie składania zamówienia (termin płatności – w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia),
   2. jako pobranie (płatność bezpośrednio przy odbiorze – gotówką, o ile dany przewoźnik nie umożliwia innych form płatności),
   3. płatnością w systemie payu.pl lub przekazem/przelewem bankowym z dowolnego banku. Pobranie opłaty następuje po przekierowaniu Klienta do w/w systemu płatności, przy czym płatności dokonywane w taki sposób mogą wymagać zaakceptowania warunków tego systemu (płatność internetowa następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia, nie później niż w ciągu 2 dni od dnia złożenia zamówienia; płatność przekazem/przelewem – w terminie do 7 dni od dnia złożenia zamówienia).

 

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, będącemu Konsumentem przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni. Oświadczenie można złożyć wykorzystując formularz wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu i wysyłając je na adres: Creaflor sp. z o.o, Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo.
  2. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tergo terminu.
  3. Prawo odstąpienia od umowy oraz postanowienia niniejszego Punktu Regulaminu nie mają zastosowania dla Klientów innych niż wskazani w pkt. 1
  4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Creaflor wydaje rzecz, będąc zobowiązana do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
    1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
    2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
  6. Creaflor niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Creaflor dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Creaflor nie zaproponowała, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Creaflor, Creaflor nie jest zobowiązana do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  9. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Creaflor lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Creaflor do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Creaflor zaproponowała, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Creaflor zgodziła się je ponieść lub nie poinformowała Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.
  11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  12. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wskazanego w Rozdz. IV pkt. 10, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
  13. Konsument nie ponosi kosztów:
   1. świadczenia usług za czas do odstąpienia od umowy, jeżeli:
    1. Creaflor sp. z o.o nie poinformowała Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy i skutkach jego wykonania zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta,
    2. Konsument nie żądał spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z Rozdz. IV pkt. 10.
   2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
    1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub
    2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
    3. Creaflor nie dostarczyła potwierdzenia zgodnie z Rozdz. IV pkt. 11.
  14. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli Creaflor wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Creaflor utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Creaflor nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Creaflor nie ma kontroli;
   8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Creaflor do niego przyjechała w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Creaflor świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Creaflor o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 1. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Creaflor sp. z o.o zobowiązana jest do dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad. Jeśli dla danego Towaru istnieje dodatkowa forma gwarancji lub usług posprzedażnych (poza zakresem przewidzianym prawem), wówczas w opisie takiego Towaru pojawi się stosowna adnotacja (ze wskazaniem istnienia, treści takich gwarancji i sposobie realizacji usług posprzedażnych).
  2. Reklamacje, także wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie (w tym wynikających z Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego), lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@creaflor.pl. Creaflor sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od momentu jej otrzymania, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Jednakże dla Konsumenta, w przypadku braku odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uznana.
  3. Reklamacje rozpoznaje się na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu cywilnego.
  4. Uprawnienia wynikające z rękojmi czy gwarancji nie uchybiają prawu Konsumenta do odstąpienia od umowy, zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksem cywilnym i niniejszym Regulaminem.
  5. W przypadku zawierania umów z Klientami innymi niż Konsument, rękojmia i gwarancja za Towar jest wyłączona, co nie wyłącza gwarancji udzielanych na poszczególne Towary przez ich producentów.

 

 1. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Creaflor sp. z o.o podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient niebędący Konsumentem zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Creaflor sp. z o.o o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego; niezależnie od powyższego, każdy Klient może zgłaszać takie nieprawidłowości do Creaflor sp. z o.o
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Creaflor sp. z o.o, ul. Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo, lub mailowo biuro@creaflor.pl .
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Creaflor sp. z o.o zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dla Klienta będącego Konsumentem , w przypadku braku odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, uznaje się, że reklamacja została uznana.

 

 1. Postanowienia końcowe
  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Creaflor sp. z o.o a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Creaflor sp. z o.o a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Creaflor sp. z o.o
  3. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawach konsumenta Creaflor sp. z o.o informuje, że Konsument ma możliwość pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń; Creaflor sp. z o.o w pierwszej kolejności proponuje takiemu Konsumentowi wzajemne negocjacje w celu rozwiązania problemu zgłoszonego przez Konsumenta. Creaflor sp. z o.o informuje także o istnieniu alternatywnych metod rozwiązywania sporów (tzw. ADR) przy udziale wyspecjalizowanych podmiotów, np. Stałych Polubownych Sądach Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegóły dotyczące ADR, w tym dostępu do procedur w/w podmiotów, Konsument może uzyskać na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  5. Zmiany Regulaminu będą ogłaszane przez Creaflor sp. z o. o. z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie (o czym Klienci będą także osobno informowani). Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego (w szczególności złożone zamówienie będzie realizowane według uprzednich zasad, chyba, że powszechnie obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej).
  6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 11.08.2021 r.

 

 

Załącznik nr 1


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Creaflor sp. z o.o, Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo, e-mail: biuro@creaflor.pl, tel. 614241738 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (na adres Creaflor sp. z o.o, Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo), niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Creaflor sp. z o.o, Strzyżewo Witkowskie 21, 62-230 Witkowo, e-mail: biuro@creaflor.pl, tel. 614241738

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data


(*)Niepotrzebne skreślić.